Jag heter Rolf Erikson. Sedan mitten av 1970 talet har jag arbetat med ledarskapsfrågor i rollerna som projektledare, chef och egen företagare. Under årens lopp har jag mött otaliga människor, som har behövt råd, uppmuntran eller bara någon att prata med. Jag har sett hur lite som behövs i form av stöd och råd föra att man skall våga göra en förändring eller få klarhet i vad man vill.

Jag har också tillgång till olika nätverk inom områderna exploatering av ideéer, management och krishantering. Det är inte ovanligt att samtalen leder till en förändring och andra behov.

Vårt Coaching program innebär att Du får tag i dig själv och kan innebära en nystart både för Dig, din arbetsgivare eller Ditt företag.

 

 

 

 

 

Om Coaching

International Coach Federation (ICF) definierar coaching som:

En pågående professionell relation som hjälper människor att prestera extraoridinära resultat i sina liv, karriärer, affärer eller organisationer. Genom coaching-processen fördjupar adepten sin kunskap, förbättrar sina prestationer och höjer livskvaliteten.

Under varje möte väljer adepten vilken inriktning samtalet skall ha, medan coachen lyssnar och bidrar med iaktagelser, erfarenhet och frågor. Detta samarbete skapar klarhet och gör adepten redo för handling.

Coaching påskyndar adeptens utveckling genom bättre fokusering och större medvetenhet om valmöjligheter. Coachen koncentrerar sig på var adepten befinner sig och är villig att göra för att komma dit han/hon vill en gång i framtiden, medvetandegör att framgång är resultat av adeptens mål, val och handling, med hjälp av coachens ansträngningar och användandet av coaching-processen.

Olika typer av coaching

Karriärcoaching stöder individen i sin karriärutveckling och i att hitta rätt arbete såväl som utbildning. Coachingen leder till självkännedom och bättre utnyttjande av individens resurser.

Chefscoaching innebär att använda sig av en utomstående person som bollplank. Coaching är ett sätt att hantera situationer på bästa sätt samt få balans mellan arbete, fritid och familjeliv.

Affärscoaching innebär att man använder sig av en coach i specifika situationer där coachen är ett stöd och en resurs vid t ex förhandlingar. Coachen kan här vara behjälplig med både kunskap och erfarenhet inför förhandlingen.

Teambuilding är oftast syftet att få gruppen att fungera som en enhet och sträva mot gemensamma mål i ett positivt klimat.

 

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | ©2004 Tekruma Coaching